همة in English

همة

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
vim

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : همة

تصميم
قصد
عمد قصد
عزم
هدف
محاولة
نية
حاول
سعى
مسعى
همة
بهدف
سريرة طوية

Example sentences of : همة

Antonyms of : همة