بهدف in English

بهدف

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : بهدف

تصميم
قصد
عمد قصد
عزم
هدف
نية
همة
بهدف
سريرة طوية

Example sentences of : بهدف

صالة العرض بهدف البيع

Antonyms of : بهدف