عدم بادئة in English

عدم بادئة

(Arabic to English translation)

  1+ w
non

Synonyms of : عدم بادئة

غير
عديم
عدم بادئة

Example sentences of : عدم بادئة

Antonyms of : عدم بادئة