حط من قدر in English

حط من قدر

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : حط من قدر

لوث
أهان
ذل
انحط
أخزى
نزل رتبة
حط من قدر
جرده من
حت

Example sentences of : حط من قدر

Antonyms of : حط من قدر