apotheosis in Arabic

apotheosis

( a·poth·e·o·sis - əˌpɒθiˈoʊsɪs - uh-poth-ee-oh-sis )

(English to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w

Synonyms of : apotheosis

apotheosis
deification
enthronement
exaltation
exaltations
glorification
praise
praises

Example sentences of : apotheosis

Antonyms of : apotheosis