Exazerbation in Turkish

Exazerbation

(German to Turkish translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : Exazerbation

Exazerbation

Example sentences of : Exazerbation

Antonyms of : Exazerbation