وحشي in English

وحشي

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
ill
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : وحشي

بهيمي
شنيع
متوحش
رديء
شرير
فاسد
خبيث
كريه
باطل
طالح
شديد
فظيع
ضار
أجنبي
بشع
آثم
وحشي
سفاح
الهمجي
بربري
همجي
غير متمدن
غير فصيح

Example sentences of : وحشي

تدوير وحشي علوي

Antonyms of : وحشي