ناكد in English

ناكد

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : ناكد

غضب
غيظ
شرير
أثار
فرم
شيطان
عفريت
وقاحة
عذب
بائس
مرارة
حقد
صفراء
قرح
إبليس
شخص شرير
خادم فى مطبعة
ناكد
سفاهة

Example sentences of : ناكد

Antonyms of : ناكد