مترازن in English

مترازن

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w

Synonyms of : مترازن

رزين
محتشم
مترازن
متظاهر بالرزانة

Example sentences of : مترازن

Antonyms of : مترازن