سخيف in English

سخيف

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : سخيف

أحمق
غريب
المعتوه
مجنون
سخيف
لا معقول
مناف للعقل
صبياني
طفولي

Example sentences of : سخيف

Antonyms of : سخيف