باذخ in English

باذخ

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : باذخ

ضخم
مهيب
رفيع
عظيم
جليل
غني
ثري
سام
شرف
تصعد
مترف
فخم
باذخ
مترف جدا
تسامى
سامى
متسامي
منفق عليه بسخاء

Example sentences of : باذخ

Antonyms of : باذخ