ازداد in English

ازداد

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
wax
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : ازداد

أنتج
زرع
نما
نبت
كبر
ازداد
زاد
نشأ
راع
اشتد
زيادة
ارتفاع
بادئة صرفية

Example sentences of : ازداد

Antonyms of : ازداد