أعتق in English

أعتق

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : أعتق

حرر
أعتق
منح حق الاقتراع

Example sentences of : أعتق

Antonyms of : أعتق