संयुक्‍त मंजरी in Turkish

संयुक्‍त मंजरी

(Hindi to Turkish translation)

  1+ w
  1+ w

Synonyms of : संयुक्‍त मंजरी

छोटा गुच्‍छा
संयुक्‍त मंजरी
पुष्‍पगुच्‍छी

Example sentences of : संयुक्‍त मंजरी

Antonyms of : संयुक्‍त मंजरी