जादू टोना in Korean

जादू टोना

(Hindi to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : जादू टोना

इंद्रजाल
गुह्यविद्या
गुह्यतंत्र
जादू टोना
ओकल्टीज़्म

Example sentences of : जादू टोना

Antonyms of : जादू टोना