نظام شفري in English

نظام شفري

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w

Synonyms of : نظام شفري

قانون
نظم
درج
شريعة
ناموس
رمز
شفرة
دستور
مصطلح
مجموعة قوانين
نظام شفري
صاغ في رموز شفرية

Example sentences of : نظام شفري

Antonyms of : نظام شفري