كان له ميزة in English

كان له ميزة

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : كان له ميزة

ميز
صوت
وصف
وسم بصفة
كان له ميزة

Example sentences of : كان له ميزة

Antonyms of : كان له ميزة