شبيه+بالصفيح in English

شبيه+بالصفيح

(Arabic to English translation)

Synonyms of : شبيه+بالصفيح

-

Example sentences of : شبيه+بالصفيح

Antonyms of : شبيه+بالصفيح