خنق+بالدخان in English

خنق+بالدخان

(Arabic to English translation)

Synonyms of : خنق+بالدخان

-

Example sentences of : خنق+بالدخان

Antonyms of : خنق+بالدخان