حدد مركز in English

حدد مركز

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : حدد مركز

قلب
مركز
وسط
محور
ركز
حدد مركز
حدد

Example sentences of : حدد مركز

Antonyms of : حدد مركز