poitrine in Italian

poitrine

(French to Italian translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : poitrine

fond
front de taille
corsage
sein
poitrine
mamelle
blanc
milieu
cœur
seins

Example sentences of : poitrine

la poitrine de la bande
à la poitrine planteuse
sac de poitrine parachute
faire une poitrine propre de

Antonyms of : poitrine