kereste boy bıçkısı in French

kereste boy bıçkısı

(Turkish to French translation)

  1+ w

Synonyms of : kereste boy bıçkısı

ahar tezgâhı
apre tezgâhı
ayırıcı
boy ayırıcı
boyutlandırıcı
çirişleyici
kereste boy bıçkısı

Example sentences of : kereste boy bıçkısı

Antonyms of : kereste boy bıçkısı

Last Searches
tr-trfr-fr kereste boy bıçkısı What does kereste boy bıçkısı mean in French?
hi-inko-kr श्री What does श्री mean in Korean?
fr-fren-gb personnalité humaine What does personnalité humaine mean in English?
en-gbit-it cane What does cane mean in Italian?
en-gbhi-in discords What does discords mean in Hindi?
en-gbhi-in sugarless What does sugarless mean in Hindi?
hi-inpt-br श्रम What does श्रम mean in Portuguese?
de-dear-eg Handlungsweise What does Handlungsweise mean in Arabic?
ar-egen-gb تقسيم What does تقسيم mean in English?
en-gbfr-fr confirmatory letter What does confirmatory letter mean in French?
en-gbde-de designa What does designa mean in German?
hi-inpt-br श्रम का What does श्रम का mean in Portuguese?
ko-kres-mx 발을 비비다 What does 발을 비비다 mean in Spanish?
de-dear-eg verrotten What does verrotten mean in Arabic?
hi-inpt-br श्रम करना What does श्रम करना mean in Portuguese?
en-gbfr-fr crowd What does crowd mean in French?
hi-inpt-br मंजु What does मंजु mean in Portuguese?
ja-jpko-kr 周極星 What does 周極星 mean in Korean?
pt-brhi-in balde What does balde mean in Hindi?
en-gbar-eg dextrous What does dextrous mean in Arabic?
hi-inko-kr शौर्य What does शौर्य mean in Korean?
en-gbtr-tr couple What does couple mean in Turkish?
en-gbde-de tinkers What does tinkers mean in German?
ko-krhi-in 화하다 What does 화하다 mean in Hindi?
ar-egru-ru رسوم محامى What does رسوم محامى mean in Russian?
hi-inru-ru शौक़ What does शौक़ mean in Russian?
tr-trde-de hava hızı What does hava hızı mean in German?
ko-krpt-br 혀로 불다 What does 혀로 불다 mean in Portuguese?
es-mxde-de buche de ave What does buche de ave mean in German?
fr-frhi-in crainte What does crainte mean in Hindi?
de-deit-it einreisen What does einreisen mean in Italian?
en-gbhi-in cause What does cause mean in Hindi?
fr-frhi-in onze What does onze mean in Hindi?
fr-frtr-tr empoisonner What does empoisonner mean in Turkish?
pt-brde-de loa What does loa mean in German?
hi-inpt-br शौक़ What does शौक़ mean in Portuguese?
zh-cntr-tr 相间 What does 相间 mean in Turkish?
es-mxru-ru cargo What does cargo mean in Russian?
hi-inde-de शोभा What does शोभा mean in German?
fr-frhi-in accroupissement What does accroupissement mean in Hindi?
de-detr-tr Grundeigentümer What does Grundeigentümer mean in Turkish?
fr-frtr-tr aiguille hypotermique What does aiguille hypotermique mean in Turkish?
hi-inko-kr शोधना What does शोधना mean in Korean?
de-deit-it danebenhauen What does danebenhauen mean in Italian?
ru-rude-de явный What does явный mean in German?
hi-inko-kr शोखी What does शोखी mean in Korean?
it-ittr-tr scorta What does scorta mean in Turkish?
tr-trko-kr elle toplamak What does elle toplamak mean in Korean?
tr-trar-eg zedelenme What does zedelenme mean in Arabic?
en-gbar-eg depending What does depending mean in Arabic?