Umlenkblech in Turkish

Umlenkblech

(German to Turkish translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : Umlenkblech

verblüffen
verdutzen
vor ein Rätsel stellen
Umlenkblech

Example sentences of : Umlenkblech

Antonyms of : Umlenkblech