लेड in German

लेड

(Hindi to German translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : लेड

नेतृत्व करना
मार्ग दिखलाना
अगुवाई करना
नेतृत्व
लेड
संचालन
रहनुमाई
राहनुमाई
सुरमा
पेंसिल का सुरमा
नायकत्व
मार्गदर्शन करना

Example sentences of : लेड

Antonyms of : लेड

Last Searches
hi-inde-de लेड What does लेड mean in German?