निरुत्साह in Spanish

निरुत्साह

(Hindi to Spanish translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : निरुत्साह

हतोत्साह
निराशा
साहसक्षीणता
निरुत्साह
पस्तहिम्मत

Example sentences of : निरुत्साह

Antonyms of : निरुत्साह