असावधान मनुष्य in English

असावधान मनुष्य

(Hindi to English translation)

  1+ w

Synonyms of : असावधान मनुष्य

दिलेर
हिम्मती
साहसी
बेअक़ल
साहसिक
बहादुर
बेधड़क
जल्दबाज़
बेधड़क आदमी
असावधान मनुष्य

Example sentences of : असावधान मनुष्य

Antonyms of : असावधान मनुष्य