وضع+حملا in English

وضع+حملا

(Arabic to English translation)

Synonyms of : وضع+حملا

-

Example sentences of : وضع+حملا

Antonyms of : وضع+حملا