وسم بصفة in English

وسم بصفة

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : وسم بصفة

ميز
صوت
وصف
وسم بصفة
كان له ميزة

Example sentences of : وسم بصفة

Antonyms of : وسم بصفة