هجران in English

هجران

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w

Synonyms of : هجران

هجر
انشقاق
هجران
فرار من الجندية
الفرار من الجندية

Example sentences of : هجران

Antonyms of : هجران