نظر شزرا in English

نظر شزرا

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : نظر شزرا

شوه
مال
انحرف
منحرف
مائل
غمز
نظر شزرا
شوص

Example sentences of : نظر شزرا

Antonyms of : نظر شزرا