ميمنة in English

ميمنة

(Arabic to English translation)

  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : ميمنة

أيمن
ميمنة
أدار إلى اليمين

Example sentences of : ميمنة

Antonyms of : ميمنة