معدود in English

معدود

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : معدود

محسوب
مقصود
مروى فيه
مدروس
معدود
معد بدراسة
مكيف بتروى

Example sentences of : معدود

Antonyms of : معدود