مشوش in English

مشوش

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : مشوش

مرتبك
متحير
قوى
مضطرب
مختل
فوضوي
سمين
مشوش
هيولي
حائر

Example sentences of : مشوش

Antonyms of : مشوش