مزيف in English

مزيف

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : مزيف

مفتعل
زائف
متكلف
كاذب
مزيف
مزور
مقلد
ملفق
مختلق

Example sentences of : مزيف

كاذبة مزيف النقود

Antonyms of : مزيف