مروى+فيه in English

مروى+فيه

(Arabic to English translation)

Synonyms of : مروى+فيه

-

Example sentences of : مروى+فيه

Antonyms of : مروى+فيه