متنافر in English

متنافر

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : متنافر

غريب
صاخب
متضارب
متعارض
مغاير
متناقض
ناشز
متنافر
شكس
نشاز
منقسم على نفسه
غير متناغم
فن زخرفي
شىء متنافر
الغرتسك قطعة من الفن الزخرفي

Example sentences of : متنافر

Antonyms of : متنافر