مترحل in English

مترحل

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : مترحل

متنقل
بدوي
قرصان
متجول
جوال
مهاجر
هائم على وجهه
هائم
هجري
مترحل
رحال
الطائف او المتجول

Example sentences of : مترحل

Antonyms of : مترحل