لفق in English

لفق

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : لفق

اخترع
لفق
أعد حضر
دبر
تدبر
مزج دواءة
استنبط
رسم خططا
يوجد وسيلة

Example sentences of : لفق

Antonyms of : لفق