لباس موحد in Spanish

لباس موحد

(Arabic to Spanish translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : لباس موحد

منتظم
مطرد
متماثل
متحد
متشاكل
جعله منتظما
بزة نظامية
لباس موحد

Example sentences of : لباس موحد

Antonyms of : لباس موحد