قسم+لقطاعات in English

قسم+لقطاعات

(Arabic to English translation)

Synonyms of : قسم+لقطاعات

-

Example sentences of : قسم+لقطاعات

Antonyms of : قسم+لقطاعات