قاعدة+مبدأ in English

قاعدة+مبدأ

(Arabic to English translation)

Synonyms of : قاعدة+مبدأ

-

Example sentences of : قاعدة+مبدأ

Antonyms of : قاعدة+مبدأ