غير+متعود in English

غير+متعود

(Arabic to English translation)

Synonyms of : غير+متعود

-

Example sentences of : غير+متعود

Antonyms of : غير+متعود