عزو in English

عزو

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : عزو

تهمة
صعب
إلصاق
نسب ل
عزو
نسبة
منسوب
صفة معزوة

Example sentences of : عزو

Antonyms of : عزو