عائدات in English

عائدات

(Arabic to English translation)

  1+ w

Synonyms of : عائدات

محصول
نتائج
عائدات

Example sentences of : عائدات

زيادة عائدات السعة

Antonyms of : عائدات