طرى+بافراط in English

طرى+بافراط

(Arabic to English translation)

Synonyms of : طرى+بافراط

-

Example sentences of : طرى+بافراط

Antonyms of : طرى+بافراط