ضوء+النهار in English

ضوء+النهار

(Arabic to English translation)

Synonyms of : ضوء+النهار

-

Example sentences of : ضوء+النهار

Antonyms of : ضوء+النهار