ضمير+وجدان in English

ضمير+وجدان

(Arabic to English translation)

Synonyms of : ضمير+وجدان

-

Example sentences of : ضمير+وجدان

Antonyms of : ضمير+وجدان