ضرب شديد in English

ضرب شديد

(Arabic to English translation)

  1+ w

Synonyms of : ضرب شديد

ضرب
هزيمة
ضرب شديد
جلد عنيف

Example sentences of : ضرب شديد

Antonyms of : ضرب شديد