شىء+تافه in English

شىء+تافه

(Arabic to English translation)

Synonyms of : شىء+تافه

-

Example sentences of : شىء+تافه

Antonyms of : شىء+تافه