رصيف+مقهى in English

رصيف+مقهى

(Arabic to English translation)

Synonyms of : رصيف+مقهى

-

Example sentences of : رصيف+مقهى

Antonyms of : رصيف+مقهى